Fun Game
Halloween-4
Painting Club
PlayPause

ĐỜI SỐNG HỌC SINH

Trường Excelsior cung cấp cho học sinh nhiều cơ hội để đánh bóng kỹ năng lãnh đạo của họ cả trong và ngoài lớp học. Chúng tôi cung cấp các hoạt động ngoại khóa và khuyến khíc học sinh chia sẻ thời gian và tài năng của họ với cộng đồng và giúp thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Kỹ năng lãnh đạo được phát triển thông qua các tổ chức học thuật, thể thao và các hoạt động ngoại khóa. Các hoạt động bổ sung được thêm vào vì lợi ích của học sinh.

Một nhà lãnh đạo là một trong những người biết đường, đi đường, và cho thấy con đường.

Lãnh Đạo Học Sinh

Trường Excelsior khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động của học sinh như một cách để bồi dưỡng và phát huy khả năng lãnh đạo và tài năng của các em trong các lĩnh vực đáng quan tâm. Nhà phụ trách hoạt đông ngoại khóa sẽ làm việc với tất cả các nhà lãnh đạo học sinh và người kiểm duyệt để đảm bảo sự thành công chung của chương trình này.

ASB

Mỗi học sinh đăng ký tại Excelsior là thành viên của Tổ chức Học Sinh Liên kết (ASB). Là một thành viên của ASB, mỗi học sinh có trách nhiệm hoạt động như một công dân tận tâm bằng cách hỗ trợ các dự án đáng giá do hội học sinh khởi xướng, và bằng cách tham gia vào quá trình lựa chọn các thành viên đủ điều kiện của hội học sinh.

Hội Đồng Học Sinh

Tại Excelsior, chúng tôi tin rằng một Hội học sinh thành công là không thể thiếu để nuôi dưỡng những người trẻ có trách nhiệm, hợp tác và năng động. Hội đồng học sinh nhằm mục đích xây dựng một ý thức cộng đồng và sức mạnh trong trường bằng cách khen ngợi sứ mệnh của trường để mở rộng tầm nhìn của học sinh, xây dựng sự tự tin và độc lập và khuyến khích sự xuất sắc. Hội đồng học sinh bao gồm các thành viên được bầu sau đây, một người phải duy trì mức điểm trung bình là 3.0 để đủ điều kiện: ASB Officers, Class Officers và Class Presidents.

Soccer Games
Field Trip
Valentine Party